ब्रह्मसूत्राणुभाष्यम्

change script to

ॐ विष्णुरेव विजिज्ञास्यः सर्वकर्ताऽगमोदितः।
समन्वयादीक्षतेश्च पूर्णानन्दोऽन्तरः खवत्‌॥ १.१॥
प्रणेता ज्योतिरित्यादैः प्रसिद्धैरन्यवस्तुषु।
उच्यते विष्णुरेवैकः सर्वैः सर्व गुणत्त्वतः॥ १.२॥
सर्वगोऽत्ता नियन्ता च दृश्यत्त्वादुज्झितः सदा।
विश्वजीवान्तरत्त्वाद्यैर्लिङ्गैः सर्वैर्युतः स हि॥ १.३॥
सर्वाश्रयः पूर्णगुणः सोऽक्षरः सन्‌ हृदब्जगः।
सूर्यादिभासकः प्राणप्रेरको दैवतैरपि॥ १.४॥
ज्ञेयो न वेदैः शूद्रादैः कम्पकोऽन्यश्च जीवतः।
पतित्त्वादिगुणैर्युक्तः तदन्यत्र च वाचकैः॥ १.५॥
मुख्यतः सर्वशब्दैश्च वाच्य एको जनार्दनः।
अव्यक्तः कर्मवाच्यैश्च वाच्य एकोऽमितात्मकः॥ १.६॥
अवान्तरं कारणं च प्रकृतिः शून्यमेव च।
इत्यादन्यत्र नियतैरपि मुख्यतयोदितः।
शब्दैरतोऽनन्तगुणो यच्छब्दा योगवृत्तयः॥ १.७॥
॥ इति प्रथमोऽध्यायः॥