ऐतरेयोपनिषद्भाष्यम् | Sarvamoola Grantha — Acharya Srimadanandatirtha

ऐतरेयोपनिषद्भाष्यम्-उल्लेखाः

स्कन्द पुराण

  1. अङ्गेषु यस्य छन्दांसि देवा लोका मखा अपि ।तद्वशा नियता नित्यं......