न्यायविवरणम् - अधिकरणानि

 1. unknown
 2. unknown
 3. unknown
 4. अंशाधिकरणम्
 5. अक्षराधिकरणम्
 6. अग्न्याद्यधिकरणम्
 7. अङ्गाधिकरणम्
 8. अङ्गावबद्धाधिकरणम्
 9. अण्वधिकरणम्
 10. अण्वधिकरणम्
 11. अतिवाहिकाधिकरणम्
 12. अत्तृत्वाधिकरणम्
 13. अथाऽधिकारिकाकाधिकरणम्
 14. अदृश्यत्वाधिकरणम्
 15. अदृष्टाधिकरणम्
 16. अध्यक्षाधिकरणम्
 17. अनन्याधिपत्याधिकरणम्
 18. अनव्याधिकरणम्
 19. अनावृत्त्यधिकरणम्
 20. अनियमाधिकरणम्
 21. अनिष्टाधिकरणम्
 22. अनुकृत्यधिकरणम्
 23. अनुबन्धाधिकरणम्
 24. अन्तराधिकरणम्
 25. अन्तराधिकरणम्
 26. अन्तर्याम्यधिकरणम्
 27. अन्तस्थत्वाधिकरणम
 28. अन्याधिकरणम्
 29. अन्वयाधिकरणम्
 30. अपशूद्राधिकरणम्
 31. अपिसप्ताधिकरणम्
 32. अबधिकरणम्
 33. अभावाधिकरणम्
 34. अभिमान्यधिकरणम्
 35. अम्बुवदधिकरणम्
 36. अरूपाधिकरणम्
 37. अविभागाधिकरणम्
 38. अविभागाधिकरणम्
 39. अविशेषाधिकरणम्
 40. अव्यक्तत्वाधिकरणम्
 41. अश्रुतत्वाधिकरणम्
 42. असदधिकरणम्
 43. असम्भवाधिकारणम्
 44. अहिकुण्डलाधिकरणम्
 45. आकाशाधिकरणम्
 46. आकाशाधिकरणम्
 47. आत्मगृहीत्यधिकरणम्
 48. आत्माधिकरणम्
 49. आत्माधिकरणम्
 50. आत्माधिकरणम्
 51. आदित्याधिकरणम्
 52. आध्यानाधिकरणम्
 53. आनन्दमयाधिकरणम्
 54. आनन्दाधिकरणम्
 55. आनुमानिकाधिकरणम्
 56. आप्रायणाधिकरणम्
 57. आरम्भणाधिकरणम्
 58. आवृत्त्यधिकरणम्
 59. आसीनाधिकरणम्
 60. इतरव्यपदेशाधिकरणम्
 61. इतराधिकरणम्
 62. इन्द्रियाधिकरणम्
 63. इयदामननाधिकरणम्
 64. ईक्षत्यधिकरणम्
 65. उत्क्रान्त्यधिकरणम्
 66. उपमाधिकरणम्
 67. उपसंहाराधिकरणम्
 68. उभयलिङ्गाधिकरणम्
 69. एकाधिकरणम्
 70. कम्पनाधिकरणम्
 71. कर्तृत्वाधिकरणम्
 72. कर्मानुस्मृत्यधिकरणम्
 73. कामाधिकरणम्
 74. कामाधिकरणम्
 75. कार्याधिकरणम्
 76. कार्याधिकरणम्
 77. कृत्ययाधिकरणम्
 78. कृत्स्नभावाधिकरणम्
 79. गुहाधिकरणम्
 80. चरणाधिकरणम्
 81. छन्दाधिकरणम्
 82. छन्दोधिकरणम् (गायत्र्यधिकरणम्)
 83. जगद्व्यापाराधिकरणम्
 84. जन्माधिकरणम्
 85. जिज्ञासाधिकरणम्
 86. ज्ञाधिकरणम्
 87. ज्योतिरधिकरणम्
 88. ज्योतिरधिकरणम्
 89. तत्पूर्वकत्वाधिकरणम्
 90. तत्प्रागधिकरणम्
 91. तत्राप्यधिकरणम्
 92. तत्स्वाभाव्याधिकरणम्
 93. तथाऽन्यत्वाधिकरणम्
 94. तदधिगमाधिकरणम्
 95. तदन्तराधिकरणम्
 96. तदभावाधिकरणम्
 97. तदभिध्यानाधिकरणम्
 98. तदोकोऽधिकरणम्
 99. तृतीयाधिकरणम्
 100. तेजोऽधिकारणम्
 101. त्र्यात्मकत्वाधिकरणम्
 102. दहराधिकरणम्
 103. देवताधिकरणम्
 104. देहयोगाधिकरणम्
 105. द्युभ्वाधिकरणम्
 106. नवाधिकरणम्
 107. नविलक्षणत्वाधिकरणम्
 108. नसङ्ख्योपसङ्ग्रहाधिकरणम्
 109. नसङ्ख्योपसङ्ग्रहाधिकरणम्
 110. नातिचिरेणाधिकरणम्
 111. नानाधिकरणम्
 112. निर्धारणाधिकरणम्
 113. नैकस्मिन्नधिकरणम्
 114. पञ्चवृत्त्यधिकरणम्
 115. परमताधिकरणम्
 116. पराधिकरणम्
 117. पराभिध्यानादिकरणम्
 118. परेणाधिकरणम्
 119. पादान्त्यप्राणाधिकरणम्
 120. पुंस्त्वाधिकरणम्
 121. पुरुषाधिकरणम्
 122. पुरुषार्थाधिकरणम्
 123. पूर्वविकल्पाधिकरणम्
 124. पृथगधिकरणम्
 125. पृथिव्यधिकरणम्
 126. प्रकृताधिकरणम्
 127. प्रज्ञान्तराधिकरणम्
 128. प्रतीकाधिकरणम्
 129. प्रथमाधिकरणम्
 130. प्रदानाधिकरणम्
 131. प्रबोधाधिकरणम्
 132. प्रयोजनाधिकरणम्
 133. प्राणगत्यधिकरणम्
 134. प्राणोत्पधिकरमणम्
 135. प्राप्त्यधिकरणम्
 136. प्रियशिरस्त्वाधिकरणम्
 137. फलश्रुत्यधिकरणम्
 138. ब्रह्माधिकरणम्
 139. ब्राह्मणाधिकरणम्
 140. ब्राह्माधिकरणम्
 141. भाक्ताधिकरणम्
 142. भूमाधिकरणम्
 143. भूमाधिकरणम्
 144. भोक्त्रधिकरणम्
 145. मनःप्राणाधिकरणम्
 146. मांसाधिकरणम्
 147. मातरिश्वाधिकरणम्
 148. मुक्ताधिकरणम्
 149. मुक्तिफलाधिकरणम्
 150. यथेताधिकरणम्
 151. यावदधिकरणम्
 152. यावदधिकरणम्
 153. योग्याधिकरणम्
 154. रेतोऽधिकरणम्
 155. लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्
 156. वाङ्मासाधिकरणम्
 157. वामनाधिकरणम्
 158. विकल्पाधिकरणम्
 159. विद्याधिकरणम्
 160. विद्याधिकरणम्
 161. विपर्ययाधिकरणम्
 162. वियदधिकरणम्
 163. वृद्धिह्रासाधिकरणम्
 164. वेधाधिकरणम्
 165. वैद्युताधिकरणम्
 166. वैश्वानराधिकरणम्
 167. वैषम्यनैर्घृण्याधिकरणम्
 168. व्यतिरेकाधिकरणम्
 169. व्यतिहाराधिकरणम्
 170. शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्
 171. श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वाधिकरणम्
 172. श्रुत्यधिकरणम्
 173. श्रेष्ठाधिकरणम्
 174. सङ्कल्पाधिकरणम्
 175. सञ्ज्ञाधिकरणम्
 176. सत्याधिकरणम्
 177. सदधिकरणम्
 178. सन्ध्याधिकरणम्
 179. सप्तगत्यधिकरणम्
 180. समनाधिकरणम्
 181. समन्वयाधिकरणम्
 182. समानाधिकरणम्
 183. सम्पत्यधिकरणम्
 184. सम्पद्याद्यधिकरणम्
 185. सम्भृत्यधिकरणम्
 186. सर्वगतत्वाधिकरणम्
 187. सर्वगत्वाधिकरणम्
 188. सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरणम्
 189. सर्ववेदाधिकरणम्
 190. सर्वात्रिकाधिकरणम्
 191. सर्वाभेदाधिकरणम्
 192. सामान्याधिकरणम्
 193. सुषुप्त्यधिकरणम्
 194. स्थानतोप्यधिकरणम्
 195. स्थानविशेषाधिकरणम्
 196. स्थित्यधिकरणम्
 197. स्मृत्यधिकरणम्
 198. हान्यधिकरणम्