सर्वमूलग्रन्थाः

श्रुतिप्रस्थानम्
 1. ऋग्भाष्यम्
पुराणप्रस्थानम्
 1. भागवततात्पर्यनिर्णयः

स्वतन्त्रग्रन्थाः — टीका

टीका

स्तोत्रग्रन्थाः
 1. नखस्तुति-टीका — (बालबोधिनी)
  — विश्वपतीया
 2. नखस्तुति-टीका — (मन्धबोधिनी)
  — छलारीया
गीताप्रस्थानम्
 1. गीतातात्पर्यनिर्णयटीका — न्यायदीपिका
  — जयतीर्थीया
इतिहासप्रस्थानम्
 1. यमकभारतटीका — यादुपत्यम्
दशप्रकरणानि
 1. तत्वसङ्ख्यानविवरणम्
  — श्रीजयतीर्थः
 2. तत्वविवेकविवरणम्
  — श्रीजयतीर्थः
 3. प्रमाणलक्षणटीका-न्यायकल्पलता
  — जयतीर्थीया
 4. कथालक्षणटीका
  — पद्मनाभतीर्थीया
 5. कथालक्षणपञ्चिका
  — श्रीजयतीर्थः